معاونت دانشجويي و فرهنگي

حوزه وظايف امور دانشجويي و فرهنگي:

* برنامه ريزي براي فعاليتهاي فوق برنامه از جمله مراسم سخنراني،مسابقات ديني و فرهنگي دانشجويان

* هماهنگي در تنظيم برنامه هاي مربوط به بازديدهاي علمي و گردش هاي دسته جمعي دانشجويان

* اداره رفاه(اداره خوابگاه ها،اداره تغذيه،...)

* وام هاي دانشجويي صندوق رفاه(وام شهريه،ازدواج،و...)

* نظارت بر امور کانون دانش آموختگان

* نظارت بر کانون ها و تشکل هاي دانشجويي
* فعال نگهداشتن دفاتر مشاوره و راهنمايي دانشجويي در جهت هدايت و رفع مشکل دانشجويان

* مساعدت در تهيه نشريات خبري مرکز

* اعلام درخواست صدور معافيت تحصيلي از معاونت نظام وظيفه ناجا جهت دانشجويان ترمي

 
* اداره تربيت بدني