مدیریت امور اداری

كارشناس امور اداري : جناب آقاي علي توکلي

شماره تماس : 03813342935 - 03813342933 داخلي 12

شرح وظايف :

- هدايت و نظارت بر كليه امور پشتيباني از قبيل امور اداري‌، خدماتي و تداركات برابر مقررات و دستور العمل هاي مدون

- پيش بيني اعتبارات مورد نياز و مبادله موافقتنامه با ستاد مركزي و نظارت بر نحوه هزينه اعتبارات و اقدام در خصوص تحصيل درآمدها و هدايا

- نظارت بر تدوين آيين نامه ها و دستور العمل هاي مورد نياز در حيطه وظايف و صدور بخشنامه هاي مربوطه

- برنامه ريزي و تعيين خط مشي، ‌تامين و نگهداري و بهسازي نيروي انساني و بهبود وضعيت رفاهي كاركنان 

- نظارت بر نحوه تأمين و حفاظت تأسيسات و تجهيزات و مكان متناسب با نوع و ميزان فعاليتهاي واحد و گروههاي تخصصي و علمي


- ارزيابي عملكرد حيطه مسئوليت و ارائه گزارشات لازم به مافوق

- نظارت بر انجام وظايف پشتيباني و توزيع صحيح و سريع و به موقع خدمات اداري و تداركاتي مرکز