معرفي دوره هاي كارداني
 دوره هاي ترمي

 


1- كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار

2- كارداني حرفه اي معماري داخلي

3- کارداني فني نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتري

4- كارداني حرفه اي طراحي لباس

5- کارداني فني عمران-نقشه برداري مسير