معرفی کارشناسان آموزش

آقاي خسرو فتاحيان کارشناس رشته هاي :

 

1- كارداني و كارشناسي معماري

2- كارداني طراحي لباس

3- کارداني عمران - نقشه برداري مسير

 

 خانم اعظم حسينيان کارشناس رشته هاي :

1- كارداني و كارشناسي کامپيوتر

4- كارداني مديريت كسب و كار