مقررات امتحانی

1- دانشجويان 15 دقيقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاري امتحان حضور داشته باشند.

2- قبل از استقرار بر روي صندلي ها، شماره صندلي را با شماره اعلام شده تطبيق دهند (هرگونه جابجايي در شماره صندلي تخلف محسوب مي شود).

3- نام و نام خانوادگي، شماره صندلي، شماره دانشجويي و نام استاد را بر روي تمامي برگه هاي پاسخ نامه و اوراق امتحاني بنويسند.

4- پس از شروع امتحان، دانشجويي که با تأخير وارد جلسه امتحاني مي گردد، در صورتي مي تواند در جلسه امتحان شرکت نمايد که هيچکدام از دانشجوياني که در امتحان مربوطه شرکت نموده اند، جلسه امتحاني را ترک نکرده باشند.

5- دانشجويان کارت معتبر دانشجويي و کارت ورود به جلسه را در هر جلسه امتحان همراه داشته باشند.

6- دانشجويان موظف هستند در طول برگزاري امتحان، آرامش و سکوت جلسات امتحاني را حفظ نمايند.

7- دانشجويان از انجام اعمال يا رفتاري که موجب اختلال يا وقفه در برگزاري امتحانات گردد، بپرهيزند.

8- اسباب و لوازمي از قبيل کيف پول، زيورآلات، کتاب، جزوه، ماشين حساب (بدون مجوز)، يادداشت و تلفن همراه حتي به صورت خاموش را به محوطه برگزاري امتحان وارد ننمايند. در صورت مفقود شدن هر کدام از موارد فوق مرکز هيچگونه مسئوليتي را تقبل نمي نمايد.

9- انجام اعمالي مانند استفاده از تلفن همراه و mp3 player ، نگاه کردن به ورقه ديگران، صحبت کردن با يکديگر، استفاده غير مجاز از يادداشت، کتاب، جزوه و از تبادل ورقه در جلسات امتحاني پرهيز شود.

10- برگه هاي امتحاني منگنه شده را تفکيک و جداسازي ننمايند.

11- جلسات امتحاني را قبل از انجام حضور و غياب توسط عوامل اجرايي امتحانات، ترک ننمايند.

12- مستندات و مدارک امتحاني را از جلسه امتحان خارج ننمايند.

13- چنانچه فرد ديگري بجاي دانشجو در جلسه امتحان حضور داشته باشد، مستوجب عواقب قانوني شده و هم دانشجو و هم شخص جايگزين به کميته انضباطي معرفي خواهند شد.