مدارك لازم دوره هاي كارداني

مدارك لازم جهت ثبت نام دوره هاي كارداني

1- تصوير تمام صفحات شناسنامه و اصل آن

2- تصوير و اصل کارت ملي

3- شش قطعه عکس 4×3 همانند و تمام رخ (تهيه شده در سال جاري)

4- اصل و تصوير مدرك تحصيلي

5- اصل و تصوير کارت نظام وظيفه (دوره هاي پودماني)

6- حکم کارگزيني و گواهي اشتغال براي شاغلين نيروهاي مسلح

7- اصل فرم استفاده از سهميه شاغلين دفترچه آزمون ويژه استفاده کنندگان سهميه شاغلين 


مدارك لازم جهت اخذ وام شهريه دانشجويي

1- يك نفر ضامن كارمند يا كاسب

2- كپي حكم كارگزيني يا پروانه كسب ضامن ( 2 سري )

3- كپي شناسنامه و كارت ملي ضامن ( 2 سري )

4- كپي شناسنامه و كارت ملي دانشجو ( 2 سري )

5- تعهد نامه دفتر خانه رسمي اينجا كليك كنيد

6- فرم وام تكميل شده اينجا كليك كنيد

تذكر :

يك سري از كپي ها را به دفترخانه و يك سري را به امور دانشجويي مركز تحويل دهيد.