معرفی حوزه معاونت آموزشی

معاونت آموزشي

معاون آموزشي: آقاي حنيف بختيار

تحصيلات : فوق ليسانس كامپيوتر

شماره تماس :  03833342935 - 03833342933 

پست الکترونيکي :hanif.bakhtiyar@yahoo.com

حوزه وظايف آموزش :

*  تدوين و پيشنهاد اصول كلي در مورد برنامه هاي آموزشي، تنوع بخشي در آموزش، و نظارت بر حسن اجراي آن.
* ارزيابي كميت و كيفيت فعاليتهاي آموزشي اساتيد و دانشجويان.
* اداره كليه كميته ها و شوراهايي كه به موجب آئين نامه ها و ضوابط مسئوليت آن به معاون آموزشي محول شده است.
* تهيه و تنظيم تقويم سال تحصيلي و ارسال به شوراي آموزشي دانشگاه.
* هماهنگي با ساير مراكز آموزشي در اجراي برنامه هاي آموزشي.
* پاسخگويي به مراجعات دانشجويي درخصوص مقررات آموزشي.
* تدوين برنامه نهايي امتحانات پايان ترم.
* دريافت و بررسي تقاضاي مرخصي تحصيلي .
* دريافت و بررسي درخواست  مهماني، انتقالي، تغيير رشته  و مكاتبات لازم با واحد استاني و كميسيون موارد خاص.
* تطبيق دروس دانشجويان انتقالي و مكاتبات لازم با مراکز مربوطه.
*  ارائه گواهي اشتغال به تحصيل.
* نظارت بر وضع کلاسها و پيگيري اشکالات پيش آمده از طريق واحدهاي مربوط
* برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان ترم .
* بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان در پايان هر نيمسال تحصيلي، صدور و ارسال نامه هاي اخطار دانشجويان مشروط
*  اداره كليه امور آموزشي مرکز.