معاونت اداري و مالي

كارشناس مالي : سرکار خانم اکرم السادات حسينيان

شماره تماس : 03813342935 - 03813342933 داخلي 12

شرح وظايف :

- هدايت و نظارت بر كليه امور پشتيباني از قبيل امور اداري‌، مالي، خدماتي و تداركات برابر مقررات و دستور العمل هاي مدون

- پيش بيني اعتبارات مورد نياز و مبادله موافقتنامه با ستاد مركزي و نظارت بر نحوه هزينه اعتبارات و اقدام در خصوص تحصيل درآمدها و هدايا

- نظارت بر تدوين آيين نامه ها و دستور العمل هاي مورد نياز در حيطه وظايف و صدور بخشنامه هاي مربوطه

- برنامه ريزي و تعيين خط مشي، ‌تامين و نگهداري و بهسازي نيروي انساني و بهبود وضعيت رفاهي كاركنان 

- نظارت بر نحوه تأمين و حفاظت تأسيسات و تجهيزات و مكان متناسب با نوع و ميزان فعاليتهاي واحد و گروههاي تخصصي و علمي

- رسيدگي به اسناد هزينه هاي واحد در چارچوب قوانين و مقررات و اخذ تاييديه ديوان محاسبات استاني

- ارزيابي عملكرد حيطه مسئوليت و ارائه گزارشات لازم به مافوق

- نظارت بر انجام وظايف پشتيباني و توزيع صحيح و سريع و به موقع خدمات مالي و اداري و تداركاتي مرکز

- نظارت بر حسن اداره امور مالي و حسابداري مرکز بويژه پيگيري كسب درآمد و هدايا و همچنين كمكهاي مردمي جهت توسعه فيزيكي و پيشبرد اهداف واحد

- هماهنگي با ستاد مركزي در خصوص ابلاغ شهريه هاي جديد و سهم دانشگاه از بابت حق نظارت و خدمات آموزشي