اداره دانش آموختگان

كارشناس دانش آموختگان: خانم ترکي

تلفن:03833342935 - 03833342933   داخلي 16فعاليتهاي اداره در ارتباط با دانشجويان

انجام امور فارغ التحصيلي كليه مقاطع

تكميل پرونده جهت صدور گواهينامه موقت

تكميل پرونده فارغ التحصيلان جهت صدور دانش نامه

انجام امورات مربوط به صدور تائيديه تحصيلي وارسال به واحد استاني

تکميل فرم تسويه حساب مربوط به قسمت فارغ التحصيلان

پيگيري وثبت اطلاعات  فارغ التحصيلان در كانون دانش آموختگان

* صدور گواهي فراغت از تحصيل (منوط به قبولي درآزمون جامع-قيولي درآزمون جامع-قبولي دركارشناسي)

* تحويل گواهينامه موقت دانش آموختگان

تعيين رتبه فارغ‌التحصيلي

صدور گواهي رتبه فارغ‌التحصيلي

جشن فارغ‌التحصيلي