چشم انداز پنج ساله مركز

 

مرکز آموزش علمي کاربردي تعاوني پيام شهرکرد در راستاي همسوسازي خود با سند چشم انداز 20 ساله كشور،  مبادرت به طراحي سند توسعه علمي مرکز نمود. روح حاكم  بر طراحي سند، ايجاد فضاي مشاركت آحاد دانشگاهيان بود به نحوي كه با برگزاري جلسات هم انديشي با اساتيد تمام وقت،  و حضور فعال حدود شصت نفر از اساتيد مرکز در قالب كميته هاي  شش گانه تحقيقات فناوري، آموزش،  دانشجويي - فرهنگي، توسعه و زير ساخت و ارتباطات،  نظرات آنها جمع آوري ونتايج با حضور دبيران كميته ها تلفيق و نهايتاً در طي 12 جلسه بررسي و به تصويب رسيد.

سند توسعه علمي مرکز آموزش علمي کاربردي تعاوني پيام شهرکرد كه مشتمل بر چشم انداز، ارزش ها، مأموريت، اهداف كيفي، راهبردها، اهداف كمي و برنامه هاي اجرايي مي باشد در بازه زماني سال هاي (1392-1388) وضعيت مرکز آموزش علمي کاربردي تعاوني پيام شهرکرد را به تصوير كشيده است.

بيانيه ارزش مرکز آموزش علمي کاربردي تعاوني پيام شهرکرد:

مرکز آموزش علمي کاربردي تعاوني پيام شهرکرد، مرکزي است با هويت اسلامي كه براي ايفاي نقش و مسئوليت خود به رشد و تعالي، تقوي و فضائل انساني، ارتقاء علمي و پژوهشي، زايندگي علمي، توليد دانش و فناوري و احترام به حقوق مالكيت معنوي در راستاي سياستهاي كلان دانشگاه جامع علمي کاربردي اهتمام دارد .


بيانيه چشم انداز مرکز آموزش علمي کاربردي تعاوني پيام شهرکرد:

مرکز آموزش علمي کاربردي تعاوني پيام شهرکرد در افق 1392 مرکزي است:

• پژوهش محور و توانمند در توليد و نشر دانش و فناوري هاي پيشرفته .

• توانمند در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي، در بالاترين سطح كه به عنوان يكي از معتبرترين مراكز علمي در سطح استان وکشور مي درخشد .

­­­­­

بيانيه مأموريت مرکز آموزش علمي کاربردي تعاوني پيام شهرکرد:

مرکز آموزش علمي کاربردي تعاوني پيام شهرکرد ، يك مرکز در حوزه فني - مهندسي و خدمات اجتماعي است كه رسالت نهايي خود را «توسعه و ظرفيت سازي در حوزه هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري» در ابعاد ذيل مي داند:

• شكوفاسازي ابعاد وجودي و قابليت هاي دانشگاهيان

• کاربردي نمودن پژوهش ها و نظريات علمي تئوريک در حوزه عمل

• توسعه پژوهش هاي بنيادي، توسعه اي و كاربردي در حوزه هاي علمي فني – مهندسي و خدمات اجتماعي

• آموزش بر مبناي استاندارد هاي روز در حوزه علوم پيشرفته، نوين و كاربردي

• تربيت دانشجويان پژوهشگر، كارآفرين، خلاق، مؤمن و وفادار به آرمان هاي انقلاب اسلامي

 

اهداف كيفي مرکز آموزش علمي کاربردي تعاوني پيام شهرکرد:

•توسعه و تعميق آگاهي ديني، تبيين و استقرار ارزشهاي اسلامي در راستاي آراسته شدن دانشجويان به فضايل اخلاقي

• توسعه و تعميق فرهنگ کار و تلاش و روحيه خودباوري علمي و بينش سياسي – اجتماعي دانشجويان

 • شكوفا سازي استعدادهاي کارآفرين و تقويت روحيه ابتكار و خلاقيت در بين دانشجويان

• گسترش پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و ارائه خدمات علمي و مشاوره اي در جهت نيازهاي جامعه

• آموزش مبتني بر روشها و منابع جديد اطلاعاتي و يافته هاي نوين پژوهش و هماهنگ نمودن آموزشهاي آكادميك و فرهنگ اسلامي

•توسعه زيرساخت و كارآمدسازي نظام هاي اداري مرکز از طريق فرآيندهاي مبتني بر تفكر ساخت يافته و بهره گيري از فناوري اطلاعات

• توسعه و توانمند سازي نيروي انساني در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز مرکز

• ارتقاء جايگاه و موقعيت استاني و کشوري و سرآمدي در توليد علم و فناوري


 راهبردهاي مرکز آموزش علمي کاربردي تعاوني پيام شهرکرد:

حوزه پژوهشي (تحقيقات وفناوري):

- حمايت ويژه از اساتيد تمام وقت و دانشجويان نخبه، خلاق، نوآور و كارآفرين

- برنامه ريزي براي حركت به سمت مرکز پژوهش محور و مولد دانش با تقويت نقش محوري اساتيد

-اعمال سياست هاي تشويقي به منظور توسعه فناوري، تجاري سازي نتايج پژوهشها وحمايت از شركتهاي تعاوني دانشجويي و خصوصي حداقل ساليانه ثبت 10 شرکت تعاوني دانشجويي

- تبيين اولويت هاي پژوهشي مرکز و حمايت از فعاليت هاي پژوهشي گروهي بصورت حداقل 3 همايش ، 15کارگاه تخصصي و 5 طرح پژوهشي توسط اساتيد تمام وقت و حق التدريس و دانشجويان در سال

 

حوزه دانشجويي و فرهنگي:

-توسعه و برنامه ريزي درامور فرهنگي با بهره گيري از ارتباط عميق بين علم و دين در فرهنگ اسلامي به صورت برگزاري حداقل يک همايش در سال با عناوين: قرآن و علوم روز، قرآن و اقتصاد، قرآن و حقوق ، ...

- برنامه ريزي براي ارتقاء فضائل اخلاقي و معنويت اسلامي حداقل ساليانه يک همايش، ارائه بروشور و...

- هدايت فعاليت هاي فرهنگي و سياسي – اجتماعي

-ايجاد محيط پويا براي تبادل افكار و انديشه هاي فرهنگي و سياسي با برگزاري جلسات پرسش و پاسخ و ايجاد تريبون آزاد يکبار در نيمسال و براي هر رشته

- تقويت روحيه مسؤليت پذيري و حاكميت قانونمندي و گفتمان علم گرايي با برگزاري کاگاه هم انديشي حداقل يک کارگاه در هر نيمسال

- آشنايي با مواريث فرهنگي و ديني از طريق اجراي اردوهاي علمي ، فرهنگي و بازديد از بناهاي تاريخي و مراکز ديني حداقل 2بار در سال

-برنامه هاي کانون قرآن و عترت به صورت ساليانه: برگزاري مسابقات قرآني، همايشهاي قرآني، اردوهاي زيارتي و...


حوزه امكانات و زيرساخت ها :

- به روز رساني تجهيزات و فضاهاي در دسترس متناسب با مأموريت هاي آموزشي و پژوهشي مرکز

- تقويت نظارت عالي، تمركز زدائي وگسترش اختيارات درون سازماني جهت افزايش پويايي، انعطاف پذيري ورقابت سازنده

- بكارگيري فناوري اطلاعات براي توسعه خدمات آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي مبتني بر نيازهاي اصلي دانشجويان

- توسعه ومديريت منابع انساني براساس شايسته سالار–حداقل تعداد 30 نفر پرسنل با مدارک ليسانس ، فوق ليسانس و دکتري طي 5 سال آينده

-اعمال سياست هاي انگيزشي به منظور تقويت روحيه و ايجاد نشاط وشادابي در اساتيد و كاركنان به صورت افزايش حقوق به طرحهاي تحقيقاتي که از طرف اساتيد و کارکنان در خصوص افزايش نشاط و شادابي محيط کار ارائه گردد و مورد تأييد صاحب نظران قرار گيرند.


حوزه ارتباط و روابط مرکز:

- توسعه تعاملات مرکز با ساير دانشگاها در حوزه توليد علم و فناوري

- گسترش ارتباطات صنعتي به منظور رفع تنگناهاي صنايع استان و کشور با تشکيل جلسات مشترک با صاحبان صنايع و مسئولان استاني به صورت ماهيانه

- هدايت فعاليت هاي علمي و آموزشي مرکز در راستاي افزايش اعتبار استاني و کشوري

 

اهداف كمي مرکز آموزش علمي کاربردي تعاوني پيام شهرکرد:

1- افزايش نسبت دانشجويان مقاطع بالاتر، حداقل تا 70 درصد كل دانشجويان به صورت ساليانه 15% تا پايان سال پنجم

2- افزايش نسبت اساتيد تمام وقت به دانشجويان حداقل تا 50 درصد كل اساتيد تمام وقت

3- افزايش سرانه امتياز پژوهشي براي اساتيد بر اساس دستورالعمل هاي دانشگاه جامع علمي کاربردي

4- افزايش نسبت تعداد كاركنان اداري داراي مدرك دانشگاهي، بر اساس استانداردهاي دانشگاه جامع علمي کاربردي (حداقل 30 نفر)

5- افزايش نسبت بودجه تحقيقاتي مرکز به كل اعتبارات (هزينه اي و تجهيزاتي) حداقل به ميزان 16 درصد

6- افزايش سرانه توليد علمي دانشجويان (مقاله، ثبت اختراع و ...)

7- چاپ حداقل يك نشريه علمي – تخصصي - دانشجويي در مرکز

8- افزايش سرانه اردوهاي فرهنگي و علمي حداقل به ميزان 2 بار در سال

9- افزايش مشاركت دانشجويان در برنامه هاي فرهنگي (جشن ها، مناسبت ها، برنامه هاي ورزشي و ...) حداقل به ميزان 80 درصد.


چشم انداز توسعه رشته هاي علمي کاربردي در مقاطع کارداني و کارشناسي

رشته هاي کارشناسي پودماني

رشته هاي کارداني پودماني

* مديريت بيمه

*مديريت بيمه

*مديريت تبليغات تجاري

*کاردان فني خدمات عمومي

*مديريت امور گمرکي

*توليد گياهان دارويي

* معماري

*شيمي آزمايشگاهي گرايش غذايي

 

*خدمات جهانگردي

 

*خدمات گمرکي

 

*فيلم سازي گرايش عکاسي و فيلم برداري

 

چشم انداز توسعه رشته هاي علمي کاربردي در مقاطع کارداني و کارشناسي

 

رشته هاي کارشناسي پيوسته و ناپيوسته ترمي

رشته هاي کارداني ترمي

ناپيوسته

پيوسته

*مهندسي تکنولوژي حمل و نقل و ترافيک شبکه

شهرسازي

عکاسي خبري

*مهندسي صنايع سيمان

عمران – امور پيمان ها

صنايع چوب و کاغذ – سازه هاي چوبي

*مهندسي برق- مخابرات

برق و تاسيسات

نقشه برداري

*مهندسي نرم افزار کامپيوتر

مخابرات – کابل و فيبرنوري

الکترونيک عمومي

*مهندسي سخت افزار کامپيوتر

توليد و بهره برداري گياهان دارويي و معطر

گرافيک

*مهندسي تکنولوژي نقشه برداري

طراحي پوشاک


 

چشم انداز توسعه رشته هاي علمي کاربردي در مقاطع کارداني و کارشناسي

 

کارشناسي ارشد

*عمران – مديريت منابع آب

*مديريت انرژي الکتريکي

*مديريت صنايع چاپ

*مديريت اجراي  MBA – مديريت آموزش عالي

*اصلاح و تربيت گرايش حقوق کيفري

 

چشم انداز توسعه ارتباط با دانش آموختگان مرکز به منظور پيگيري اشتغال آنها

1- توسعه بانک اطلاعات دانش آموختگان مرکز
2- آموزش کارآفريني و کارورزي ويژه فارغ التحصيلان جهت تسهيل اشتغال آنها
3- راه اندازي انجمن فارغ التحصيلان مرکز در سال 1389
4- برگزاري نشست مشترک با دانش آموختگان مرکز 2 دوره در سال


چشم انداز توسعه ارتباط مرکز با بخشهاي مختلف اقتصادي استان

1- راه اندازي دفتر ارتباط با صنعت
2- توسعه مرکز رشد و فن آوري تعاوني پيام جهت حمايت از طرح هاي پژوهشي بخشهاي مختلف اقتصادي و دانشجويي
3- تشکيل انجمن فارغ التحصيلان و صاحبان صنايع
4- برقراري ارتباط با مجامع امور صنفي در خصوص راه اندازي فروشگاههاي زنجيره اي


چشم انداز توسعه کارآفريني در مرکز

1- برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با صاحبان صنايع
2- کارگاه آموزش راه اندازي شرکتهاي تعاوني هر سه ماه يکبار
3- کارگاه آموزش نحوه نوشتن طرح تجاري
4- کارگاه آموزش راه اندازي ونحوه ثبت شرکتهاي خصوصي
5- برگزاري جلسات با کارآفرينان موفق استاني و کشوري
6- تشويق دانشجويان به راه اندازي شرکتهاي تعاوني دانشجويي
7- برگزاري جلسات مختلف با مديران و کارشناسان دستگاههاي متولي اشتغال با حضور دانشجويان
8- راه اندازي کانون کارآفريني


 چشم انداز ايجاد يک برنامه خود ارزيابي در مرکز

1- ارزشيابي کارکنان توسط گروه مشخص شده و ارباب رجوع
2- ارزشيابي مرکز توسط دانشجويان و اساتيد
3- ارزشيابي مرکز بر اساس مدل تعالي سازماني
EFQM
4- ارزيابي مرکز بر اساس مدل
s5 (استاندارد سازي محيط کار)


چشم انداز چگونگي افزايش بهره وري در مرکز

1- جذب کارکنان و اساتيد متعهد و باتجربه
2- استفاده از فن آوريهاي نوين جهت کاستن نيروهاي غير ضروري
3- برنامه ريزي براي آموزش ارتقاء مهارتهاي نيروي انساني در قالب کارگاههاي آموزشي
4- ايجاد روحيه همکاري و کار گروهي
5- فراهم نمودن بستر مناسب جهت استفاده دانشجويان از فن آوريهاي جديد جهت کاستن زمان حضور در مرکز از طريق نرم افزار نماد