برگزاری کارگاه سیستم جامع آموزشی دانشگاه (سجاد) در مرکز

در راستاي سياست دانشگاه و همچنين آشنايي بيشتر کارشناسان آموزش مراکز علمي کاربردي استان کارگاه آموزشي براي آشنايي با سامانه آموزشي سجاد در سايت شماره يک مرکز آموزش علمي کاربردي تعاوني پيام شهرکرد برگزار گرديد. در ابتداي کارگاه جناب آقاي مهندس ميرزائيان معاونت واحد استاني دانشگاه و جناب آقاي دکتر آقابابايي مسئول امور آموزشي و پژوهشي واحد استاني ضمن خير مقدم به شرکت کنندگان در اين کارگاه توضيحاتي را در خصوص سياست دانشگاه و سيستم سجاد ارائه نمودند. اين کارگاه به مدت 2 ساعت و با حضور 25 نفر از کارشناسان آموزش مراکز علمي کاربردي استان برگزار گرديد.

Programming by reza najafi +989398787903