درباره مرکز

مركز آموزش عالي علمي كاربردي تعاوني پيام شهرکرد از مراکز تحت نظارت دانشگاه جامع علمي کاربردي، برگزاركننده دوره هاي علمي كاربردي، حيات آموزشي خود را در گرو خروج دانش آموختگان دانا و توانا مي داند. پذيرش و آموزش دانشجويان علاقه مند كه نيازهاي شغلي حال و آينده بازار كار را تأمين مي كنند و نيز بهبود مداوم كيفيت آموزشي، سياستي اصولي است كه مديريت محترم، اساتيد خبره و كاركنان زحمت کش مركز به آن پايبند مي باشند. در اين راستا مرکز آموزش عالي علمي كاربردي تعاوني پيام شهرکرد به منظور رعايت الزامات قانوني و برآورده ساختن نيازمنديهاي دانشجويان مركز در جهت افزايش اثربخشي عملكرد و ايجاد بهبود مستمر در سيستم کاري خود، استقرار سيستم مديريت كيفيت را در دستور كار قرار داده است.

 در واقع، خط مشي كيفيت بر اساس موارد ذکر شده ي ذيل در حال اجرا است:

- ارتقاء سطح بهره وري

- تنوع در برگزاري دوره ها و مقاطع مختلف تحصيلي علمي كاربردي با تأكيد بر دوره هاي تقاضامحور

- حمايت و هدايت فارغ التحصيلان به سمت فرصت هاي شغلي و استفاده از تسهيلات دولتي

- برنامه ريزي مناسب و مدون جهت آموزش و پرورش دانشجوي كارآفرين

- برنامه ريزي مداوم فرهنگي با تاكيد بر مقوله انسان سازي و تكيه بر تعاليم آسماني شارع مقدس

- ايجاد محيط مناسب كار منطبق بر شئون دانشگاهي

- ارتقاء سطح علمي و مهارتي كارمندان

- برنامه ريزي در جهت توسعه و بهبود امكانات و تسهيلات رفاهي

- توسعه پژوهشهاي كاربردي از طريق ايجاد مراكز رشد و همكاري هاي تحقيقاتي با ساير مراكز علمي